^Back To Top
Telefon: 666-977-944
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ค้นหาข้อมูล

ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ข้อมูลบุคลากร

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

                ข้อมูลบุคลากร


            นายฉลอง แขวงอินทร์
            รองอธิการบดี

 

            อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์
            ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษสำนักงานเลขานุการ


             นางสมบูรณ์  แขกระโทก

            เลขานุการสำนักพัฒนานักศึกษา

        

            นางสาวณพัฐธิกา  ทยาวีร์จิรโชติ
               นักวิชาการการศึกษา

 

            นางเปมิศา พุ่มเปี่ยม
            เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

            นางสาวกัลยา อาวุธพันธ์
            เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา       

  

            นายวิโรจน์ นิยมนา
            หัวหน้าแผนก      

 

 

            นายกฤติวัฒน์ ทวีวัฒน์วุฒิกุล
            นักวิชาการการศึกษา        

 

 

            นายเกรียงไกร  นฤดลโชติ
            นักวิชาการการศึกษา        

 

 

            นายศุภกฤต  รักสามารถ
            นักวิชาการการศึกษา

 

 

 แผนกทุนและบริการนักศึกษา   

   

            นางจันทร์พร สุริวงค์กล่อม
                 หัวหน้าแผนก

 

            นางสาวพฤฒิยา ภู่ทอง
            นักวิชาการการศึกษา  

      

            นายสุริน พูลศิริ
            นักวิชาการการศึกษา      

  

            นายอนุกูล  หุ่นกิตติเวชกุล
            นักวิชาการการศึกษา

 

            นางสาวนันทรัตน์  ทัศนา
            นักวิชาการการศึกษา    

    

            นางสาวอุทัยรัตน์ ใจเพชร ซิ้มงึ้น
            นักวิชาการการศึกษา    

    

            นางศรีบุศย์ อักษรทองสุทธิ
            นักวิชาการการศึกษา

 

           นายสรรเสริญ  วงษ์เทศ
           เจ้าหน้าที่ธุรการ        

แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา      

  

            นางสาวนภัทร์ แซ่เซียว
            หัวหน้าแผนกนก  

 

 

            นางสาวหนึ่งฤทัย  กูระเสถียร
            นักวิชาการการศึกษา       

 

            ว่าที่ร้อยตรีกิตติ  เหมะสิขัณฑกะ

            นักวิชาการการศึกษา      

  

            นางสาวนิชาภา  ปราบภัย

            นักวิชาการการศึกษา

 

แผนกหอพักนักศึกษา    

 

            นางสาวลภัสรดา แขวงอินทร์
            หัวหน้าแผนก      

 

 

            นางปราณี บุญมา
             เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.1   

 

            นางสาวประจวน  ขนชัยภูมิ
            เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.1

 

            นางสาวสุรภา  นาคะรัต
            เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.1

            

           นายพชร  ผ่องสุทธิแป้น
           เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

          นางสาวโศภิตฐา  รุ่งก่อน
          เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

         นายสมเจตน์  ชาญณรงค์ศักดิ์
         เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

        นางสาวธัญยรัชต์  เรืองสมานวงศ์
        เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

        นางสาวกัลยา  มีด้วง
        เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

ช่วยงานกิจการนักศึกษาคณะวิชา   

        

            นางสาวยุพเรศ  พรประดิษฐ์

            คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

 

            นางสาวอมิตรา มีขันทอง
            คณะศิลปศาสตร์

 

            นางพรภิรมย์ แสนอุบล
            คณะกายภาพบำบัด          

 

 

            นางกัญญ์วรา สรนันท์
            คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

อ่าน 33436 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « โครงสร้างการบริหารงาน กิจกรรม 7 ส. »
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลหัวเฉียว
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Copyright © 2014. สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Rights Reserved.
อาคารชิน  โสภณพนิช
18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1225  1434  โทรสาร 0-2312-6408
ดูแลและบริหารระบบโดย นายสันติ แซ่ลี้ ขับเคลื่อนโดย joomla.org

 

Facebook twitter youtube digg