^Back To Top
Telefon: 666-977-944
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ค้นหาข้อมูล

ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประวัติความเป็นมา

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ประวัติความเป็นมา


          งานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีการศึกษา 2533  ซึ่งขณะนั้นมีสถานะเป็น
วิทยาลัย

โดยมีอาจารย์กนกวรรณ  ฉันธนะมงคล  เป็นผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาทั้งหมด  แต่เนื่องจากบุคลากรจำกัด จึงใช้วิธีเชิญชวนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มาช่วยปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะงานกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง 4 ด้าน  คือ ด้านวิชาการ  ด้านกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรม  และด้านบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา 
          ต่อมาในปีการศึกษา 2535  วิทยาลัยหัวเฉียวได้เปลี่ยนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อธิการบดี (แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ)  มีนโยบายให้จัดตั้งหน่วยงานดูแลงานกิจการนักศึกษา คือ สำนักงานกิจการ ประกอบด้วย แผนกสโมสรนักศึกษา  แผนกกีฬาและนันทนาการ  แผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  และแผนกแนะแนว  อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และมีพัฒนาการของหน่วยงานมาเป็นลำดับดังนี้
          - ปีการศึกษา 2537   ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาคนแรก คือ อาจารย์กนกวรรณ  ฉันธนะมงคล
          - ปีการศึกษา 2538   อธิการบดี (ดร.เพียรชัย  นิลสุวรรณากุล)  มีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นสำนักกิจการนักศึกษา  และปรับปรุงโครงสร้างระดับแผนกจากเดิมมี 4 แผนก  เพิ่มเป็น 6 แผนก ประกอบด้วย  แผนกกิจกรรมนักศึกษา  แผนกกีฬา  แผนกแนะแนว  แผนกหอพัก  แผนกสวัสดิการนักศึกษา  และแผนกทุนการศึกษา           
          - ปีการศึกษา 2540   อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย)  มีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักกิจการนักศึกษาเป็นสำนักพัฒนานักศึกษา  โดยแต่งตั้งนายปกรณ์ สันตินิยม  เป็นผู้อำนวยการ  และปรับปรุงโครงสร้างระดับแผนกจากเดิมมี 6 แผนก เป็น 7 แผนก ประกอบด้วย  สำนักงานเลขานุการ (เทียบเท่าแผนก)  แผนกกิจกรรมนักศึกษา  แผนกกีฬาและนันทนาการ  แผนกแนะแนวและจัดหางาน  แผนกหอพักนักศึกษา  แผนกทุนการศึกษา และแผนกสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา
         - ปีการศึกษา 2544   ได้มีการแต่งตั้งนายฉลอง  แขวงอินทร์  เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา

อ่าน 88358 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ นโยบาย และพันธกิจ »
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลหัวเฉียว
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Copyright © 2014. สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Rights Reserved.
อาคารชิน  โสภณพนิช
18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1225  1434  โทรสาร 0-2312-6408
ดูแลและบริหารระบบโดย นายสันติ แซ่ลี้ ขับเคลื่อนโดย joomla.org

 

Facebook twitter youtube digg