^Back To Top
Telefon: 666-977-944
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ค้นหาข้อมูล

ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Administrator

Administrator

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

นโยบาย และพันธกิจ

นโยบายหลัก
          

   สำนักพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามปณิธานนของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการพัฒนานักศึกษา ให้มีบุคลิกพื้นฐานที่พึงประสงค์ ได้แก่ การรักษาความสะอาด รักษาระเบียบวินัย รักษาเวลา ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด  เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีความประพฤติอยู่ในกรอบของระเบียบที่ดีงาม นอกจากนี้สำนักพัฒนานักศึกษา ยังมีหน้าที่ในการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม

 

 

พันธกิจ
          

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับบริการในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (สะดวก ถูกต้องและ รวดเร็ว)

   2. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


          งานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีการศึกษา 2533  ซึ่งขณะนั้นมีสถานะเป็น
วิทยาลัย

โดยมีอาจารย์กนกวรรณ  ฉันธนะมงคล  เป็นผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาทั้งหมด  แต่เนื่องจากบุคลากรจำกัด จึงใช้วิธีเชิญชวนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มาช่วยปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะงานกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง 4 ด้าน  คือ ด้านวิชาการ  ด้านกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรม  และด้านบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา 
          ต่อมาในปีการศึกษา 2535  วิทยาลัยหัวเฉียวได้เปลี่ยนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อธิการบดี (แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ)  มีนโยบายให้จัดตั้งหน่วยงานดูแลงานกิจการนักศึกษา คือ สำนักงานกิจการ ประกอบด้วย แผนกสโมสรนักศึกษา  แผนกกีฬาและนันทนาการ  แผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  และแผนกแนะแนว  อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และมีพัฒนาการของหน่วยงานมาเป็นลำดับดังนี้
          - ปีการศึกษา 2537   ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาคนแรก คือ อาจารย์กนกวรรณ  ฉันธนะมงคล
          - ปีการศึกษา 2538   อธิการบดี (ดร.เพียรชัย  นิลสุวรรณากุล)  มีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นสำนักกิจการนักศึกษา  และปรับปรุงโครงสร้างระดับแผนกจากเดิมมี 4 แผนก  เพิ่มเป็น 6 แผนก ประกอบด้วย  แผนกกิจกรรมนักศึกษา  แผนกกีฬา  แผนกแนะแนว  แผนกหอพัก  แผนกสวัสดิการนักศึกษา  และแผนกทุนการศึกษา           
          - ปีการศึกษา 2540   อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย)  มีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักกิจการนักศึกษาเป็นสำนักพัฒนานักศึกษา  โดยแต่งตั้งนายปกรณ์ สันตินิยม  เป็นผู้อำนวยการ  และปรับปรุงโครงสร้างระดับแผนกจากเดิมมี 6 แผนก เป็น 7 แผนก ประกอบด้วย  สำนักงานเลขานุการ (เทียบเท่าแผนก)  แผนกกิจกรรมนักศึกษา  แผนกกีฬาและนันทนาการ  แผนกแนะแนวและจัดหางาน  แผนกหอพักนักศึกษา  แผนกทุนการศึกษา และแผนกสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา
         - ปีการศึกษา 2544   ได้มีการแต่งตั้งนายฉลอง  แขวงอินทร์  เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ติดต่อสำนักงานเลขานุการ

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

งานหลัก

 

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

บุคลากร


วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาสำนักงานเลขานุการ สพน

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ติดต่อสโสรนักศึกษา

ติดต่อสโสรนักศึกษา

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ปฏิทินแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี

ปฏิทินแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลหัวเฉียว
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Copyright © 2014. สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Rights Reserved.
อาคารชิน  โสภณพนิช
18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1225  1434  โทรสาร 0-2312-6408
ดูแลและบริหารระบบโดย นายสันติ แซ่ลี้ ขับเคลื่อนโดย joomla.org

 

Facebook twitter youtube digg