^Back To Top
Telefon: 666-977-944
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ค้นหาข้อมูล

ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Administrator

Administrator

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

อัตราค่าบำรุงสนามกีฬา

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

แนะนำนักศึกษา

แนะนำนักศึกษา

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

งานชมรมนักศึกษา

งานชมรมนักศึกษา

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

แนะนำคณะวิชา/ชมรม

แนะนำคณะวิชา/ชมรม

ประกาศ/คำสั้ง มฉก.ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาและชมรม

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ข้อมูลบุคลากร

                ข้อมูลบุคลากร


            นายฉลอง แขวงอินทร์
            รองอธิการบดี

 

            อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์
            ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษสำนักงานเลขานุการ


             นางสมบูรณ์  แขกระโทก

            เลขานุการสำนักพัฒนานักศึกษา

        

            นางสาวณพัฐธิกา  ทยาวีร์จิรโชติ
               นักวิชาการการศึกษา

 

            นางเปมิศา พุ่มเปี่ยม
            เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

            นางสาวกัลยา อาวุธพันธ์
            เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา       

  

            นายวิโรจน์ นิยมนา
            หัวหน้าแผนก      

 

 

            นายกฤติวัฒน์ ทวีวัฒน์วุฒิกุล
            นักวิชาการการศึกษา        

 

 

            นายเกรียงไกร  นฤดลโชติ
            นักวิชาการการศึกษา        

 

 

            นายศุภกฤต  รักสามารถ
            นักวิชาการการศึกษา

 

 

 แผนกทุนและบริการนักศึกษา   

   

            นางจันทร์พร สุริวงค์กล่อม
                 หัวหน้าแผนก

 

            นางสาวพฤฒิยา ภู่ทอง
            นักวิชาการการศึกษา  

      

            นายสุริน พูลศิริ
            นักวิชาการการศึกษา      

  

            นายอนุกูล  หุ่นกิตติเวชกุล
            นักวิชาการการศึกษา

 

            นางสาวนันทรัตน์  ทัศนา
            นักวิชาการการศึกษา    

    

            นางสาวอุทัยรัตน์ ใจเพชร ซิ้มงึ้น
            นักวิชาการการศึกษา    

    

            นางศรีบุศย์ อักษรทองสุทธิ
            นักวิชาการการศึกษา

 

           นายสรรเสริญ  วงษ์เทศ
           เจ้าหน้าที่ธุรการ        

แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา      

  

            นางสาวนภัทร์ แซ่เซียว
            หัวหน้าแผนกนก  

 

 

            นางสาวหนึ่งฤทัย  กูระเสถียร
            นักวิชาการการศึกษา       

 

            ว่าที่ร้อยตรีกิตติ  เหมะสิขัณฑกะ

            นักวิชาการการศึกษา      

  

            นางสาวนิชาภา  ปราบภัย

            นักวิชาการการศึกษา

 

แผนกหอพักนักศึกษา    

 

            นางสาวลภัสรดา แขวงอินทร์
            หัวหน้าแผนก      

 

 

            นางปราณี บุญมา
             เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.1   

 

            นางสาวประจวน  ขนชัยภูมิ
            เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.1

 

            นางสาวสุรภา  นาคะรัต
            เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.1

            

           นายพชร  ผ่องสุทธิแป้น
           เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

          นางสาวโศภิตฐา  รุ่งก่อน
          เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

         นายสมเจตน์  ชาญณรงค์ศักดิ์
         เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

        นางสาวธัญยรัชต์  เรืองสมานวงศ์
        เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

        นางสาวกัลยา  มีด้วง
        เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

ช่วยงานกิจการนักศึกษาคณะวิชา   

        

            นางสาวยุพเรศ  พรประดิษฐ์

            คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

 

            นางสาวอมิตรา มีขันทอง
            คณะศิลปศาสตร์

 

            นางพรภิรมย์ แสนอุบล
            คณะกายภาพบำบัด          

 

 

            นางกัญญ์วรา สรนันท์
            คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรสำนักพัฒนานักศึกษา (Organization Chart)

 

 

แผนภูมิการบริหารงานของสำนักพัฒนานักศึกษา  (Administrative Chart)

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานให้บริการที่ได้มาตรฐานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

วัตถุประสงค์

  1. จัดให้บริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย(การให้บริการต่างๆ)
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  3. พัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรและส่งเสริมการทำงานด้านจิตอาสา
  4. บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

นโยบาย และพันธกิจ

นโยบายหลัก
          

   สำนักพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามปณิธานนของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการพัฒนานักศึกษา ให้มีบุคลิกพื้นฐานที่พึงประสงค์ ได้แก่ การรักษาความสะอาด รักษาระเบียบวินัย รักษาเวลา ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด  เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีความประพฤติอยู่ในกรอบของระเบียบที่ดีงาม นอกจากนี้สำนักพัฒนานักศึกษา ยังมีหน้าที่ในการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม

 

 

พันธกิจ
          

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับบริการในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (สะดวก ถูกต้องและ รวดเร็ว)

   2. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลหัวเฉียว
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Copyright © 2014. สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Rights Reserved.
อาคารชิน  โสภณพนิช
18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1225  1434  โทรสาร 0-2312-6408
ดูแลและบริหารระบบโดย นายสันติ แซ่ลี้ ขับเคลื่อนโดย joomla.org

 

Facebook twitter youtube digg