^Back To Top
Telefon: 666-977-944
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ค้นหาข้อมูล

ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คู่มือนักศึกษา

เขียนโดย

คู่มือนักศึกษา คลิกตรงนี้

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ขัอบังคับ/คำสั่ง

เขียนโดย

ขัอบังคับ/คำสั่ง

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

วินัยนักศึกษา

เขียนโดย

LaughingวินัยนักศึกษาLaughing

 

1.  งานคะแนนความประพฤตินักศึกษา

     - การบันทึกคะแนนความประพฤติ (เพิ่ม-ลด)

     - การจัดทำบันทึกสรุปให้คณะรับทราบคะแนนความประพฤติ

     - การประเมินระบบคะแนนความประพฤติ

2. งานอบรมนักศึกษากระทำความผิด

    - ตั้งคณะกรรมการ

    - การสอบสวน

    - การรสรุปรายงาน

    - การจัดทำประกาศ

    - การภาคฑัณฑ์

    - การดูแลปรับความประพฤตินักศึกษา

 3. งานภาคฑัณฑ์

    - การจัดทำใบภาคฑัณฑ์นักศึกษาทุจริตการสอบ

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

สวัสดิการนักศึกษา

เขียนโดย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเคลมประกันอุบัติเหตุและได้รับค่าสินไหมคืนจากบริษัทประกัน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเคลมประกันอุบัติเหตุและได้รับค่าสินไหมคืนจากบริษัทประกันระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเคลมประกันอุบัติเหตุและได้รับค่าสินไหมคืนจากบริษัทประกัน วันที่ 17 กรกฎาคม 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเคลมประกันอุบัติเหตุและได้รับสินไหมคืนจากบริษัทประกัน วันที่ 29 กรกฎาคม และ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (25 สิงหาคม 2560)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (22 กันยายน 2560)

ประกาศรายชื่อนักศกึษาที่ได้รับเงินเคลม (16 ตุลาคม 2560)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (27 ตุลาคม 2560)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลมเดือน ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อนักศกึษาที่ได้รับเงินเคลม (21 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (18 เมษายน 2561)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (25 พฤษภาคม 2561)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (22 มิถุนายน 2561)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (11 กรกฎาคม 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

แนะแนวนักศึกษา

เขียนโดย

Tongue OutTongue OutแนะแนวนักศึกษาTongue OutTongue Out 

1.ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการศึกษา

2.โครงการปฐมนิเทศ

3.พานักศึกษาใหม่ไปสักการะหลวงปู่ไต้ฮงและศึกษาดูงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

4.ประชาสัมพันธ์ข่าวงาน

5.โครงการ Hcu Job Fair

6.โครงการพานักศึกษาทำงานพิเศษ

7.การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

8.ให้ข้อมูลทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา

9.ประชาสัมพันธ์การบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาSmileSmile

10.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

บุคลากร

เขียนโดย

บุคลากร

Startต่อไป12345ต่อไปEnd
Page 5 of 5
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลหัวเฉียว
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Copyright © 2014. สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Rights Reserved.
อาคารชิน  โสภณพนิช
18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1225  1434  โทรสาร 0-2312-6408
ดูแลและบริหารระบบโดย นายสันติ แซ่ลี้ ขับเคลื่อนโดย joomla.org

 

Facebook twitter youtube digg