^Back To Top
Telefon: 666-977-944
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ค้นหาข้อมูล

ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

แนะนำคณะวิชา/ชมรม

เขียนโดย

แนะนำคณะวิชา/ชมรม

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศ/คำสั้ง มฉก.ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาและชมรม

เขียนโดย

ประกาศ/คำสั้ง มฉก.ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาและชมรม

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ข้อมูลบุคลากร

เขียนโดย

                ข้อมูลบุคลากร


            นายฉลอง แขวงอินทร์
            รองอธิการบดี

 

            อาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์
            ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษสำนักงานเลขานุการ


             นางสมบูรณ์  แขกระโทก

            เลขานุการสำนักพัฒนานักศึกษา

        

            นางสาวณพัฐธิกา  ทยาวีร์จิรโชติ
               นักวิชาการการศึกษา

 

            นางเปมิศา พุ่มเปี่ยม
            เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

            นางสาวกัลยา อาวุธพันธ์
            เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา       

  

            นายวิโรจน์ นิยมนา
            หัวหน้าแผนก      

 

 

            นายกฤติวัฒน์ ทวีวัฒน์วุฒิกุล
            นักวิชาการการศึกษา        

 

 

            นายเกรียงไกร  นฤดลโชติ
            นักวิชาการการศึกษา        

 

 

            นายศุภกฤต  รักสามารถ
            นักวิชาการการศึกษา

 

 

 แผนกทุนและบริการนักศึกษา   

   

            นางจันทร์พร สุริวงค์กล่อม
                 หัวหน้าแผนก

 

            นางสาวพฤฒิยา ภู่ทอง
            นักวิชาการการศึกษา  

      

            นายสุริน พูลศิริ
            นักวิชาการการศึกษา      

  

            นายอนุกูล  หุ่นกิตติเวชกุล
            นักวิชาการการศึกษา

 

            นางสาวนันทรัตน์  ทัศนา
            นักวิชาการการศึกษา    

    

            นางสาวอุทัยรัตน์ ใจเพชร ซิ้มงึ้น
            นักวิชาการการศึกษา    

    

            นางศรีบุศย์ อักษรทองสุทธิ
            นักวิชาการการศึกษา

 

           นายสรรเสริญ  วงษ์เทศ
           เจ้าหน้าที่ธุรการ        

แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา      

  

            นางสาวนภัทร์ แซ่เซียว
            หัวหน้าแผนกนก  

 

 

            นางสาวหนึ่งฤทัย  กูระเสถียร
            นักวิชาการการศึกษา       

 

            ว่าที่ร้อยตรีกิตติ  เหมะสิขัณฑกะ

            นักวิชาการการศึกษา      

  

            นางสาวนิชาภา  ปราบภัย

            นักวิชาการการศึกษา

 

แผนกหอพักนักศึกษา    

 

            นางสาวลภัสรดา แขวงอินทร์
            หัวหน้าแผนก      

 

 

            นางปราณี บุญมา
             เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.1   

 

            นางสาวประจวน  ขนชัยภูมิ
            เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.1

 

            นางสาวสุรภา  นาคะรัต
            เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.1

            

           นายพชร  ผ่องสุทธิแป้น
           เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

          นางสาวโศภิตฐา  รุ่งก่อน
          เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

         นายสมเจตน์  ชาญณรงค์ศักดิ์
         เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

        นางสาวธัญยรัชต์  เรืองสมานวงศ์
        เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

        นางสาวกัลยา  มีด้วง
        เจ้าหน้าที่บริหารงานหอพักนักศึกษา มฉก.2

 

ช่วยงานกิจการนักศึกษาคณะวิชา   

        

            นางสาวยุพเรศ  พรประดิษฐ์

            คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

 

            นางสาวอมิตรา มีขันทอง
            คณะศิลปศาสตร์

 

            นางพรภิรมย์ แสนอุบล
            คณะกายภาพบำบัด          

 

 

            นางกัญญ์วรา สรนันท์
            คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

โครงสร้างการบริหารงาน

เขียนโดย

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรสำนักพัฒนานักศึกษา (Organization Chart)

 

 

แผนภูมิการบริหารงานของสำนักพัฒนานักศึกษา  (Administrative Chart)

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์

เขียนโดย

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานให้บริการที่ทันสมัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมพร้อม

ในศตวรรษที่ 21 และเข้าสู่ Thailand 4.0

 

 

ยุทธศาสตร์

     1. จัดให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ (การให้บริการต่างๆ)
      2. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมที่ทันสมัยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 โดยสอดคล้องกับ
          คุณธรรมของมหาวิทยาลัย
      3. พัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรให้ทันสมัยและส่งเสริมการทำงานด้วยจิตอาสา
      4. บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

          

   

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

นโยบาย และพันธกิจ

เขียนโดย

นโยบายหลัก
          

   สำนักพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามปณิธานนของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการพัฒนานักศึกษา ให้มีบุคลิกพื้นฐานที่พึงประสงค์ ได้แก่ การรักษาความสะอาด รักษาระเบียบวินัย รักษาเวลา ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด  เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีความประพฤติอยู่ในกรอบของระเบียบที่ดีงาม นอกจากนี้สำนักพัฒนานักศึกษา ยังมีหน้าที่ในการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม

 

 

พันธกิจ
          

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับบริการในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (สะดวก ถูกต้องและ รวดเร็ว)

       2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมพร้อม
           ในศตวรรษที่ 21 และเข้าสู่ Thailand 4.0

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประวัติความเป็นมา

เขียนโดย

ประวัติความเป็นมา


          งานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีการศึกษา 2533  ซึ่งขณะนั้นมีสถานะเป็น
วิทยาลัย

โดยมีอาจารย์กนกวรรณ  ฉันธนะมงคล  เป็นผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาทั้งหมด  แต่เนื่องจากบุคลากรจำกัด จึงใช้วิธีเชิญชวนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มาช่วยปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะงานกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง 4 ด้าน  คือ ด้านวิชาการ  ด้านกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรม  และด้านบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา 
          ต่อมาในปีการศึกษา 2535  วิทยาลัยหัวเฉียวได้เปลี่ยนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อธิการบดี (แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ)  มีนโยบายให้จัดตั้งหน่วยงานดูแลงานกิจการนักศึกษา คือ สำนักงานกิจการ ประกอบด้วย แผนกสโมสรนักศึกษา  แผนกกีฬาและนันทนาการ  แผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  และแผนกแนะแนว  อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และมีพัฒนาการของหน่วยงานมาเป็นลำดับดังนี้
          - ปีการศึกษา 2537   ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาคนแรก คือ อาจารย์กนกวรรณ  ฉันธนะมงคล
          - ปีการศึกษา 2538   อธิการบดี (ดร.เพียรชัย  นิลสุวรรณากุล)  มีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นสำนักกิจการนักศึกษา  และปรับปรุงโครงสร้างระดับแผนกจากเดิมมี 4 แผนก  เพิ่มเป็น 6 แผนก ประกอบด้วย  แผนกกิจกรรมนักศึกษา  แผนกกีฬา  แผนกแนะแนว  แผนกหอพัก  แผนกสวัสดิการนักศึกษา  และแผนกทุนการศึกษา           
          - ปีการศึกษา 2540   อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย)  มีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักกิจการนักศึกษาเป็นสำนักพัฒนานักศึกษา  โดยแต่งตั้งนายปกรณ์ สันตินิยม  เป็นผู้อำนวยการ  และปรับปรุงโครงสร้างระดับแผนกจากเดิมมี 6 แผนก เป็น 7 แผนก ประกอบด้วย  สำนักงานเลขานุการ (เทียบเท่าแผนก)  แผนกกิจกรรมนักศึกษา  แผนกกีฬาและนันทนาการ  แผนกแนะแนวและจัดหางาน  แผนกหอพักนักศึกษา  แผนกทุนการศึกษา และแผนกสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา
         - ปีการศึกษา 2544   ได้มีการแต่งตั้งนายฉลอง  แขวงอินทร์  เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ติดต่อสำนักงานเลขานุการ

เขียนโดย

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

งานหลัก

เขียนโดย

 

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

บุคลากร

เขียนโดย


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลหัวเฉียว
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Copyright © 2014. สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Rights Reserved.
อาคารชิน  โสภณพนิช
18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1225  1434  โทรสาร 0-2312-6408
ดูแลและบริหารระบบโดย นายสันติ แซ่ลี้ ขับเคลื่อนโดย joomla.org

 

Facebook twitter youtube digg