สั่งพิมพ์หน้านี้
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานให้บริการที่ทันสมัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมพร้อม

ในศตวรรษที่ 21 และเข้าสู่ Thailand 4.0

 

 

ยุทธศาสตร์

     1. จัดให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ (การให้บริการต่างๆ)
      2. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมที่ทันสมัยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 โดยสอดคล้องกับ
          คุณธรรมของมหาวิทยาลัย
      3. พัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรให้ทันสมัยและส่งเสริมการทำงานด้วยจิตอาสา
      4. บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

          

   

 

อ่าน 88808 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
Administrator

ล่าสุดจาก Administrator