สั่งพิมพ์หน้านี้
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประวัติความเป็นมา

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ประวัติความเป็นมา


          งานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีการศึกษา 2533  ซึ่งขณะนั้นมีสถานะเป็น
วิทยาลัย

โดยมีอาจารย์กนกวรรณ  ฉันธนะมงคล  เป็นผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาทั้งหมด  แต่เนื่องจากบุคลากรจำกัด จึงใช้วิธีเชิญชวนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มาช่วยปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะงานกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง 4 ด้าน  คือ ด้านวิชาการ  ด้านกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรม  และด้านบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา 
          ต่อมาในปีการศึกษา 2535  วิทยาลัยหัวเฉียวได้เปลี่ยนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อธิการบดี (แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ)  มีนโยบายให้จัดตั้งหน่วยงานดูแลงานกิจการนักศึกษา คือ สำนักงานกิจการ ประกอบด้วย แผนกสโมสรนักศึกษา  แผนกกีฬาและนันทนาการ  แผนกวินัยและสวัสดิการนักศึกษา  และแผนกแนะแนว  อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และมีพัฒนาการของหน่วยงานมาเป็นลำดับดังนี้
          - ปีการศึกษา 2537   ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาคนแรก คือ อาจารย์กนกวรรณ  ฉันธนะมงคล
          - ปีการศึกษา 2538   อธิการบดี (ดร.เพียรชัย  นิลสุวรรณากุล)  มีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นสำนักกิจการนักศึกษา  และปรับปรุงโครงสร้างระดับแผนกจากเดิมมี 4 แผนก  เพิ่มเป็น 6 แผนก ประกอบด้วย  แผนกกิจกรรมนักศึกษา  แผนกกีฬา  แผนกแนะแนว  แผนกหอพัก  แผนกสวัสดิการนักศึกษา  และแผนกทุนการศึกษา           
          - ปีการศึกษา 2540   อธิการบดี (ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย)  มีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักกิจการนักศึกษาเป็นสำนักพัฒนานักศึกษา  โดยแต่งตั้งนายปกรณ์ สันตินิยม  เป็นผู้อำนวยการ  และปรับปรุงโครงสร้างระดับแผนกจากเดิมมี 6 แผนก เป็น 7 แผนก ประกอบด้วย  สำนักงานเลขานุการ (เทียบเท่าแผนก)  แผนกกิจกรรมนักศึกษา  แผนกกีฬาและนันทนาการ  แผนกแนะแนวและจัดหางาน  แผนกหอพักนักศึกษา  แผนกทุนการศึกษา และแผนกสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา
         - ปีการศึกษา 2544   ได้มีการแต่งตั้งนายฉลอง  แขวงอินทร์  เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา

อ่าน 86193 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
Administrator

ล่าสุดจาก Administrator