สั่งพิมพ์หน้านี้
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

นโยบาย และพันธกิจ

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

นโยบายหลัก
          

   สำนักพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามปณิธานนของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการพัฒนานักศึกษา ให้มีบุคลิกพื้นฐานที่พึงประสงค์ ได้แก่ การรักษาความสะอาด รักษาระเบียบวินัย รักษาเวลา ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด  เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีความประพฤติอยู่ในกรอบของระเบียบที่ดีงาม นอกจากนี้สำนักพัฒนานักศึกษา ยังมีหน้าที่ในการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม

 

 

พันธกิจ
          

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับบริการในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (สะดวก ถูกต้องและ รวดเร็ว)

       2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมพร้อม
           ในศตวรรษที่ 21 และเข้าสู่ Thailand 4.0

 

อ่าน 64165 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
Administrator

ล่าสุดจาก Administrator